Skip to content

Пожароизвестителни системи

УСЛУГИ

Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителните системи са предназначени да следят и да подават алармен сигнал при детекция на дим, пламък или топлина възможно най-рано. Те са нормативно определени и когато даден обект подлежи на задължително обезопасяване чрез тези системи изграждането им преминава през съгласуване с компетентните органи. В по-голямата част от случаите преди изпълнението им се извършват предпроектни проучвания и се изготвят проектни документи, които да отговарят на нормативните изисквания и разпоредби. Освен задължителното им приложение за определен тип обекти, пожароизвестителните системи са все по-широко използвани и желани от инвеститорите за търговски обекти и жилища като самостоятелни решения или интегрирани към други системи за сигурност и безопасност.

Проектантският ни колектив е съставен от специалисти с дългогодишен опит, необходимата експертна оценка и притежаващи пълна проектантска правоспособност. 

.

Системите могат да бъдат конвенционални или адресируеми според конкретното им приложение и да бъдат съставени от различен тип детектори и компоненти.

Сигналите от пожароизвестяването могат да бъдат присъединени към системата ни за денонощен мониторинг, за да се постигне 24 часово наблюдение, реакция и уведомяване на Районните Служби по Пожароаварийна Безопасност и Защита на Населението (РСПБЗН).