Skip to content

Проектиране на техническите системи за сигурност

УСЛУГИ

Проектиране

Проектите за електро инсталации (в частност слаботокови системи) са неразделна част от техническата документация, нужна за инвестиционното планиране при изпълнение на нови обекти (сгради, съоръжения) или осъвременяването и реконструкцията на вече съществуващи.

Всеки проект преминава през няколко фази – от идеен до работен етап, които целят да съвместят оптимално желанията и представите на инвеститорите с нормативните изисквания и предлаганите решения от различните производители. 

Макар че по-големият брой от техническите системи за сигурност не подлежат на задължително узаконяване в България и съответно изготвянето на проектна документация е само препоръчително за клиента, почти винаги наличието на работен проект, последващият проектантски надзор и консултации водят до добре планирано, прецизно и качествено изпълнение без да се отразяват значително върху общата стойност на инвестицията. 

Проектантският ни колектив е съставен от специалисти с дългогодишен опит, с необходимата експертна оценка и притежаващи пълна проектантска правоспособност.